Lög um opinber skjalasöfn samþykkt á Alþingi

miðvikudagur, 21. maí 2014 - 12:15
  • Alþingishúsið
    Alþingishúsið

Alþingi samþykkti þann 16. maí sl. lög um opinber skjalasöfn og taka þau við af lögum um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66 frá 1985. Ný lög taka þegar gildi.

Lagasetningin á sér nokkurn aðdraganda en árið 2008 skipaði menntamálaráðherra starfshóp til að vinna að heildarendurskoðun laga um Þjóðskjalasafn Íslands. Starfshópurinn skilaði af sér tillögu að frumvarpi árið 2010. Frumvarpsdrögin voru í vinnslu í mennta- og menningarmálaráðuneytinu þar til frumvarp var lagt fram á Alþingi vorið 2013, en fékk ekki umfjöllun. Mennta- og menningarmálaráðherra lagði frumvarpið fram að nýju 18. desember sl. og varð það loks að lögum 16. maí.

Lög um opinber skjalasöfn eru mun efnismeiri um ýmsa þætti í starfsemi opinberra skjalasafna en eldri lög um Þjóðskjalasafn Íslands. Lögunum er ætlað að mynda heildstæðari ramma um upplýsingarétt almennings en verið hefur. Þannig er í fyrsta skipti að finna efnisreglur um inntak þess réttar sem almenningur og aðrir eiga um aðgang að skjölum í opinberum skjalasöfnum. Skýrari skilgreiningar eru á hverjir eru afhendingarskyldir aðilar og hverjar eru skyldur þeirra er varða skjalavörslu og skjalastjórn. Þá er jafnframt fjallað um söfnun og varðveislu einkaskjalasafna í lögunum. Refsiheimildir vegna brota á lögum um opinber skjalasöfn eru jafnframt nýmæli, s.s. er varðar þagnarskyldu og brot forstöðumanna stofnana á lögunum. Hlutverk stjórnarnefndar Þjóðskjalasafns Íslands breytist verulega með nýjum lögum. Ný stjórnarnefnd skal skipuð sex fulltrúum og skal hún vera þjóðskjalaverði til ráðgjafar um starfsemi og stefnu safnsins í stað þess að hafa yfirumsjón með rekstri safnsins. Einnig verður sú breyting á störfum stjórnarnefndar að ákvörðun um grisjun opinberra skjala færist frá nefndinni til þjóðskjalavarðar.

Hér má lesa lagatextann á vef Alþingis.